Giá thông báo đến T.A và khách hàng cá nhân đã bao gồm VAT.

Đại lý, công ty lữ hành có yêu cầu xuất hóa đơn thì phải thông báo cho nhân viên phụ trách của Hòn Tằm tourist TRƯỚC ngày khởi hành. Mọi yêu cầu xuất hóa đơn SAU khi xuất vé sẽ không được hỗ trợ.

T.A phải gửi thông tin xuất hóa đơn gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, email để phục vụ việc xuất hóa đơn VAT.

Hóa đơn được xuất theo hình thức hóa đơn điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here